Logo

Na osnovu Člana 33. Zakona o zadužbinama i fondacijama (Službeni glasnik broj 88/2010) a u vezi sa osnivačkim aktom o osnivanju Fondacije “Evro za znanje” od 19.01.2013. godine Upravni odbor Fondacije na prvoj sednici održanoj dana 19. 01. 2013. godine u Beogradu, Ulica Starine Novaka 21 usvojio je:

STATUT

Fondacije “Evro za znanje”

Predmet uređivanja
Član 1

Ovim statutom uređuje se naziv, sedište, ciljevi, delatnost, organi i njihova ovlašćenja, način finasiranja i pravila korišćenja, odnosno dodele sredstava Fondacije, oblik i sadržaj pečata, način obezbeđivanja kontinuiteta u radu i postupak za izmenu statuta i drugih akata Fondacije.

Naziv, sedište i status
Član 2

Fondacija ima pun naziv Fondacija “Evro za znanje” (u daljem tekstu Fondacija). Sedište Fondacije je određeno Osnivačkim aktom i ono je u Kosjeriću u Ulici Olge Grbić, broj 5. Fondacija može po potrebi osnivati, u skladu sa zakonom, kancelarije u zemlji i inostranstvu. Fondacija je nevladina, neprofitna organizacija osnovana na neodređeno vreme sa opštekorisnim ciljem utvrđenim osnivačkim aktom.

Ciljevi i delatnost
Član 3

Ciljevi Fondacije su prikupljanje sredstava i stipendiranje učenika i studenata iz Republike Srbije i naših sunarodnika iz dijaspore na školama i univerzitetima u Srbiji i inostranstvu. Fondacija ima svojstvo pravnog lica. Ciljevi se ostvaruju prikupljanjem sredstava od pravnih i fizičkih lica i stipendiranjem đaka i studenata.

Član 4

Fondacija se finansira dobrovoljnim prilozima osnivača i drugih fizičkih i pravnih lica iz zemlje i inostranstva koja će se uplaćivati na račun Fondacije, kao i donacijama fizičkih i pravnih lica iz Srbije i inostranstva.

Član 5

Fondaciji može pristupiti kao suosnivač svako fizičko i pravno lice u svojstvu suosnivača koje svojim prilozima i donacijama redovno pomaže rad Fondacije. Pristupanje Fondaciji se reguliše ugovorom između osnivača i lica koje pristupa. Potpisi na ugovor o pristupanju moraju biti overeni u skladu sa zakonom.

Član 6

Stipendije se dodeljuju jednom godišnje za nastupajuću školsku godinu, a njihova isplata je mesečna, onako kako pritiču sredstva, osim u izuzetnim slučajevima kada je neophodno u celosti uplatiti školarinu.

Član 7

Fondacija će stipendirati studente na najboljim univerzitetima u Srbiji i inostranstvu. Kao primer koji su univerziteti najbolji može se uzeti Šangajska lista (prvih 500 univerziteta) ili neka druga slična lista. Sličan pristup treba imati i pri dodeli učeničkih stipendija.

Član 8

Stipendije se dodeljuju nepovratno. Prilikom dodele stipendija Upravni odbor će se rukovoditi kriterijumuma koje će utvrditi Pravilnikom o dodeli stipendija.

Član 9

Svi stipendisti Fondacije, koji završe studije u inostranstvu dužni su da se vrate u Srbiju i rade najmanje onoliko dugo u Srbiji koliko su dugo primali stipendiju. Ukoliko su iz nekog razloga prinuđeni da odu iz Srbije obavezni su da vrate celokupni iznos stipendije.

Član 10

Ukoliko stipendisti ostanu posle studija u inostranstvu njihova ljudska i moralna obaveza je da deo posla kojim se bave (ako postoji takva mogućnost prenesu u Srbiju.

Organi Fondacije
Član 11

Fondacijom rukovodi Upravni odbor Fondacije, (u daljem tekstu UO) i upravitelj Fondacije.

Član 12

Sastav UO u prvom sazivu traje tri godine od upisa Fondacije u registar. Najkasnije do isteka tri godine Upravni odbor u prvom sazivu dužan je da imenuje novi UO koji će imati 11 članova.

Nadležnosti UO
Član 13

Upravni odbor imenuje i razrešava dužnosti upravitelja Fondacije, bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika UO.

 • Donosi statut i promene statuta;
 • Donosi poslovnik o radu;
 • Donosi pravilnik o dodeli stipendija i druga akta potrebna za rad Fondacije;
 • Donosi finansijski plan i završni račun;
 • Bira tehničkog sekretara Fondacije koji se stara o poslovanju Fondacije;
 • Stara se o javnosti rada;
 • Odlčuje o pristupanju Fondaciji fizičkih i pravnih lica u svojstvu suosnivača i drugim statusnim promenama;
 • Odlučuje o načinu korišćenja imovine Fondacije;
 • Dužnost UO je i da se, nakon smrti osnivača Fondacije, brine o broju suosnivača Fondacije, poželjno je da ih ima više nego što UO ima članova, da bi se lakše popunjavao sastav UO.

Član 14

Predsednik UO saziva i utvrđuje dnevni red i predsedava sednicama UO. U slučaju sprečenosti predsednika zamenik predsednika saziva i predsedava sednicom. Upravni odbor donosi punovažne odluke većinom glasova prisutnih članova ako je ispunjen kvorum za rad. UO bira predsednika UO čiji mandat traje 7 godina uz mogućnost reizbora (7+7).

Član15

Upravni odbor se bira prvenstveno iz redova osnivača, odnosno suosnivača i donatora. Mandat člana UO traje pet godina, a član UO može biti biran najviše tri puta zaredom. Članovi UO i predsenik UO su dužni da na kraju mandata predlože nove članove UO. Zbog kontinuiteta UO deo članova (1/3, odnsono četiri člana) birati na pet godina.

Upravitelj fondacije
Član 16

Upravitelj Fondacije Zastupa fondaciju i odgovara za zakonitost njenog rada:

 • vodi poslove Fondacije saglasno odlukama UO
 • podnosi UO predlog finansijskog plana i završnog računa
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom
 • bira se na deset godina sa mogućnošću reizbora za još jedan mandat.
Član 17

Članstvo u UO prestaje:istekom mandata, ostavkom, gubitkom poslovne sposobnosti i smrću.

Način sticanja imovine i korišćenja sredstava
Član 18

Fondacija stiče imovinu od poklona osnivača Fondacije priloga, donacija, zaostavština, kamata na uloge, od zakupnina, autorskih prava, dividende i drugih prihoda ostvarenih na zakonit način. Stečena imovina Fondacije o kojoj se stara UO se ne može otuđiti sem u slučaju kada je to u interesu njenog uvećanja, a takvu odluku jednoglasno donese UO.

Javnost rada
Član 19

Rad Fondacije je javan. Javnost rada obezbeđuje se objavljivanjem godišnjeg izveštaja o radu putem interneta, publikacije, saopštenjem za javnosti ili drugi pogodan način O javnosti rada stara se UO.

Pečat
Član 20

Pečat je okruglog oblika sa latiničnim tekstom na srpskom jeziku u kome piše ukrug FONDACIJA dva puta (u gornjem i donjem polukrugu) uz ivicu pečata, a u sredini piše EVRO ZA ZNANJE.

Prestanak rada
Član 21

U slučaju prestanka rada Fondacije odluku o raspodeli imovine i sredstava donosi UO većinom glasova. Preostala imovina može se raspodeliti na više pravnih lica, prvenstveno fondacijama i zadužbinama čiji je cilj stipendiranje učenika i studenata iz Srbije.

Završne odredbe
Član 22

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom primenjivaće se odredbe Zakona o zadužbinama i fondacijama. Fondacija ne može biti kolektivni član nikakve političke ili sindikalne organizacije.

Član 23

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Fondacije, a primenjuje se nakon upisa Fondacije u nadležni registar.

Za Upravni odbor
predsednik
Milenko Vasović

Footer